Partierna : Låt vakter avhysa EU-migranter     (DN 23/2  -15)

http://www.dn.se/sthlm/moderaterna-lat-vakter-avhysa-eu-migranter/

Antalet boplatser där EU-medborgare vistas i Stockholms stad har på ett år ökat från 17 till 44. Nu varnar Moderaternas gruppledare för kåkstäder – och uppmanar regeringen att ändra lagen så att staden på egen hand kan sköta avhysningar.

”Ett riktigt apartheidsystem M vill ha”                 (DN 24/2  -15)

http://www.dn.se/sthlm/ett-riktigt-apartheidsystem-m-vill-ha/

Moderaterna tar inte hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Det anser Soraya Post (Fi) som reagerar starkt mot Moderaternas förslag om att införa speciella vakter som avhyser EU-migranter.

Nya avhysningar av tiggare redan på onsdag      (DN 24/2  -15)

http://www.dn.se/sthlm/nya-avhysningar-av-tiggare-redan-pa-onsdag/

Att ändra lagen för att förenkla avhysningar av fattiga EU-medborgare som permanent bosatt sig på offentliga platser är inget som kan ske snabbt eller enkelt. Samtidigt fungerar uppenbarligen redan ordningslagen som verktyg – på onsdagsmorgonen ska ytterligare ”bosättare” bort från Stockholm city.

   Massavhysning av tiggare                (AFTONBLADET  25/2  -15)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20371863.ab

Tidigt i morse avhystes ett tjugotal EU-migranter från centrala Stockholm.

Polisen genomförde avhysningen med stöd av ordningslagen.

– Trottoarer är inte sovplatser utan ska användas för att ta sig fram på, säger Lars Byström på Stockholmspolisen.

Under 2 Veckors tid har det nu ryktats om att Polisen / Staten andvänt sig utav en 20år gammal lag för att mota ut Hemlösa inneifrån stan till dessa byggnader i Vårberg,

Map
             Map to Facility in Vårberg
Building
Building for swedish FEMA

.

Svensk polis skaffar drönare

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20400478.ab

Svensk polis köper in drönare.

De kan bland annat användas till spaning, övervakning och räddningsinsatser.

– Vi ser inga begränsningar för hur vi kan använda drönarna, säger Per Engström på Polisen.

Activist visit facility at eavning 09pm ,Noticed hovering objects in the area..
Aktivist besökte Byggnaden på kvällen runt 21 tiden, Varpå han upptäckte svävande föremål i Området

Drones @ Vårberg Facility/Centrum
Drone 1 @ Vårberg Facility/Centrum
Drone in Vårberg 1
Drone 2 @ Vårberg Facility / Centrum
  • Sweden Police Drones

.

Förra årets Reaktions test?.

Aktivist: “Polisen tömde stan på hemlösa inför Obamas besök”

http://www.metro.se/stockholm/aktivist-polisen-tomde-stan-pa-hemlosa-infor-obamas-besok/EVHmif!co3nEAIQ5SQw/

Hemlösa vittnar om att de blivit bortförda från Stockholms gator för att göra staden “vackrare” under president Barack Obamas besök.

Vilka åtgärder som gjorts i USA emot Hemlösa.

  • North Carolina’s Homeless Hauled to FEMA Camps & Forced To Have RFID Chips – See more at: 

North Carolina’s Homeless Hauled to FEMA Camps & Forced To Have RFID Chips

En mycket skrämmande artikel om hemlösa i North Carolina , USA : Detta helt ny video precis släppt av Seho Song aktier mer chockerande nyheter om vad som händer i North Carolina hemlösa ; inte bara är de arresteras för att vara HEMLÖS men efter att ha tagits till FEMA läger , de får välja, ta RFID -chip eller få några fördelar . Är det verkligen så vi vill ha det "nya" Amerika för att vara ? Vad kan göras för att stoppa detta olycksbådande planen från utspelas över hela landet , med hemlösa och en dag de med hem eftersom detta " inrättats för att misslyckas " ekonomiska systemet fortsätter att självförstörande ? -
Se mer på : http://yournewswire.com/north-carolinas-homeless-hauled-to-fema-camps-forced-to-have-rfid-chips/#sthash.rBNHJDFI.dpuf

INFORMATION ABOUT #FEMA

Federal Emergency Management Agency

FEMA LOGO

Federal Emergency Management Agency (FEMA) är en myndighet i USA under inrikessäkerhetsdepartement som sätts in vid större katastrofer och/eller krig. Den har hand om bland annat upprensningen av strålningsdödade kroppar vid kärnvapenkrig, och infrastruktur under och efter katastrofer. Säkerställa vatten, el, kommunikation och vägar under/efter krig och katastrofer

Sveriges Kris Hantering.
[PPT]Sweden – Disasters – Emergency Management Institute
http://training.fema.gov/hiedu/09conf/report/wyman%20-%20emergency%20management%20in%20scandinavia.ppt

Intensivare samarbete mellan MSB och Federal Emergency Management Agency


https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2013/Intensivare-samarbete-mellan-MSB-och-Federal-Emergency-Management-Agency-/

Regelbunden samverkanskonferens i Rakel 2015-03-04 kl. 16:06 På onsdagen genomfördes som vanligt en regelbunden samverkanskonferens på nationell nivå. Detta var andra gången konferensen genomfördes helt via Rakel.
MSB har tillsammans med Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) genomfört ett projekt för att säkra robust och säker adressering på internet. Av Sveriges 290 kommuner har 231 beviljats medel för att införa DNSSEC under åren 2012-2014 till en kostnad av tio miljoner

Samarbetet mellan MSB och det amerikanska Federal Emergency Management Agency (FEMA) har intensifierats de senaste åren. Det finns ett stort intresse för fortsatt samarbete från båda sidor. GD Helena Lindberg har under sommaren träffat chefen för FEMA, Craig Fugate, för att diskutera frågor av gemensamt intresse.

Erfarenheter av orkanen Sandy

Det finns ett kontinuerligt intresse kring amerikanska erfarenheter av kriser. Framförallt stormen Sandy hösten 2012 och hur amerikanska aktörer förberedde sig inför och hanterade denna har rönt stort intresse.

Lärdomar finns att dra kring förvarningar, information till allmänheten, evakuering och utplacering av resurser. 21-25 oktober 2013 genomförs en större studieresa till USA tillsammans med tre samverkansområden; Teknisk infrastruktur, Skydd, undsättning, vård samt Ekonomisk säkerhet.

Geomagnetiska stormar

FEMA, EU-kommissionen och MSB genomförde år 2010 ett gemensamt seminarium med fokus på gränsöverskridande kriser utifrån ett solstormsscenario. Ett uppföljningsseminarium genomfördes i Stockholm hösten 2012.

I oktober 2013 kommer MSB, EU:s Joint Research Centre och FEMA att anordna ett nytt internationellt seminarium för att ytterligare konkretisera vilka åtgärder som bör vidtas gemensamt för att lindra effekterna av geomagnetiska stormar.

USA och Sverige är även värdar för ett seminarium på temat ”Preparing for Extreme Space Weather” i samband med mötet i Nato Civil Emergency Planning Committee i november 2013. Craig Fugate och Helena Lindberg leder seminariet.

Övningar och insatser

Deltagande i amerikanska övningar är av stort värde för att utveckla den svenska förmågan att hantera kriser. Sverige deltog i National Level Exercise 2011 med fokus på USA:s förmåga att ta emot internationellt stöd.

MSB har även anmält intresse att delta i den kommande National Level Exercise planerad till 2014.

För mer information om FEMA

Kontakt:

Björn Kerlin Bjorn.Kerlin@msb.se

 

 

INFORMATION ABOUT #RFID
http://www.rfid1984.com/
700_54d78a51ffe33f5a1f1f9362a2dff607
FB Groupe Against RFID in SWEDEN
https://www.facebook.com/NejTillRFID

FRÅGA… Blir ett Nytt FEMA installerat i sverige just nu?

QUESTION… New FEMA in sweden now being installed?

……………………………………………………………………………………………………………
—————————————————————————————————————————
……………………………………………………………………………………………………………

(ENGLISH)                         TRANSLATED WITH GOOGLE TRANSLATE! MISSSPELLING MAY OCCURE!

The Conservatives: Let guards evict EU migrants (DN 23/2 -15)

http://www.dn.se/sthlm/moderaterna-lat-vakter-avhysa-eu-migranter/

The number of settlements where EU citizens staying in the city of Stockholm has increased in one year from 17 to 44. Now warns Moderates group leader of shanty towns – and calls on the Government to change the law so that the city can independently handle evictions.

“A real system of apartheid M wants” (DN 24/2 -15)

http://www.dn.se/sthlm/ett-riktigt-apartheidsystem-m-vill-ha/

The Conservatives do not take into account human rights. It considers Soraya Post (Fi) that reacts strongly against the party’s proposals to introduce special guards ousting EU migrants.

New eviction of beggars already on Wednesday (DN 24/2 -15)

http://www.dn.se/sthlm/nya-avhysningar-av-tiggare-redan-pa-onsdag/
To change the law to simplify the eviction of poor EU citizens permanently residing in public places is nothing that can be done quickly or easily. At the same time obviously works already Order Act as tools – Wednesday morning, an additional “settlers” away from downtown Stockholm.

The mass eviction of beggars (Aftonbladet 25/2 -15)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20371863.ab

Early this morning was ousted twenty EU migrants from central Stockholm.

The police carried out the eviction under the Public Order Act.

– Sidewalks are not people but should be used to get around in, says Lars Bystrom at the Stockholm police.
In two weeks, it has now been rumored that police / State andvänt themselves out of a 20years old team to meet the Homeless inside from town to these buildings in Varberg,

Map
Map to Facility in Vårberg
Building
Building for english FEMA
.

Swedish police acquire drones

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20400478.ab

Swedish police buys drones.

They may be used for reconnaissance, surveillance and emergency response.

– We see no limits on how we can use drones, says Per Engström at police.

Activist business facility at eavning 09pm, Noticed hovering objects in the area ..
Drones @ Vårberg Facility / Centre
Drone 1 @ Vårberg Facility / Centre
Drone into Vårberg 1
Drone 2 @ Vårberg Facility / Centre

Sweden Police Drones
.

Last year’s Reaction Test ?.

Activist: “The police emptied the town of homeless people before Obama’s visit”

http://www.metro.se/stockholm/aktivist-polisen-tomde-stan-pa-hemlosa-infor-obamas-besok/EVHmif!co3nEAIQ5SQw/

Homeless testify that they have been abducted from the streets of Stockholm to make the city “more beautiful” during President Obama’s visit.
What steps made in the USA receive Homeless.
North Carolina’s Homeless hauled to FEMA Camps & Forced To Have RFID Chips – See more at:

North Carolina’s Homeless Hauled to FEMA Camps & Forced To Have RFID Chips

A very scary article about the homeless in North Carolina, USA: This brand new video just released by Seho Song shares more shocking news about what is happening in North Carolina homeless; Not only are they arrested to be homeless but after being taken to the FEMA camps, given a choice, take the RFID chip or get any benefits. Is that really what we want the “new” America to be? What can be done to stop this sinister plan unfolding across the country, with the homeless and one day the home as this “set up to fail” financial system continues to self-destruct? –
See more at: http://yournewswire.com/north-carolinas-homeless-hauled-to-fema-camps-forced-to-have-rfid-chips/#sthash.rBNHJDFI.dpuf
Information About #FEMA

Federal Emergency Management Agency
FEMA LOGO

Federal Emergency Management Agency (FEMA) is an agency of the United States during the Homeland Security department deployed in major disasters and / or war. It is responsible for, among other things, cleaning up of the radiation killed the cells by nuclear war, and infrastructure during and after disasters. Ensuring water, electricity, communications and roads during / after wars and disasters

Information About #RFID
http://www.rfid1984.com/
700_54d78a51ffe33f5a1f1f9362a2dff607
FB Groupe Against RFID in SWEDEN
https://www.facebook.com/NejTillRFID

QUESTION … will be a new FEMA installed in Sweden right now?