Swedish/English

image

FaceBook Sida :
https://m.facebook.com/NejTillRFID

4 månader senare och vi har nu blivit 6000 personer emot RFID,,
10.000 innan sommaren slut Bör inte vara nåra problem✊ ellerhur!

Media spelar med på deras propaganda och vägrar nämna Motståndet,, Hur kommer det sig? Är det inte dags?

@Aftonbladet @MetroSverige @SvD @Dn @Expressen

Ska vi tillåta detta ske ?
Människor vet “Knappt” vad GMO är och vi ska redan Chippa oss?
Upplys dig själv innan du leker med teknik DU inte kommer kunna kontrollera.

#StoppaRFID #VägraRFID #TotalKontroll

Och Propageringen från dom fortsätter tills varenda en av er är Digitaliserade.

Därför Uppmanar vi ALLA i motstånds rörelsen att maila erat missnöje till.

http://singularityu.org/community/ambassadors/

—————————————————————-
Påtal om April skämt.. vill bara visa hur omedvetna folk verkligen är..

Man tycker endå att en teknik sida med insyn skall veta mera.. och åtminstone verka seriösa.

Artikel från Nyteknik.se

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3138549.ece

Under huden på armen läggs ett chip som låter dig betala i butiker och på bussar. Det är ett av årets aprilskämt, men samtidigt en fullt genomförbar idé.

image

Automation Region söker efter försökspersoner till ett projekt med inopererade rfid-taggar som ny plånbok… tekniskt sett är det dock inget skämt. Bilden visar rfid-taggen Verichip, godkänd i USA för implantat på människor. Verichip marknadsfördes tidigare av Verichip Corporation, numera Positive ID.

samarbetsorgansiation i Västerås, som i ett nyhetsbrev och på sin webbsajt söker efter försökspersoner till ett projekt med så kallade rfid-taggar som bärs på kroppen.

“Själva taggen är bara lite större än spetsen på en blyertspenna och är tänkt att placeras under huden på användarens högerarm. Under det test som nu planeras kommer taggen dock att fästas under ett plåster” står det i nyhetsbrevet.

Möjligen fattar någon misstankar eftersom intresserade uppmanas komma till Stadshotellet 1 april.

Tekniskt sett är det dock inget skämt. Rfid är en trådlös teknik som används i bland annat passerkort och rfid-taggar placeras redan under huden på husdjur för id-märkning.

Och sedan några år finns betalkort där man istället för kontaktyta kommunicerar med kortets chip via rfid. Korten sveps framför betalterminalen och används bland annat i Storbritannien.

Funktionen är densamma som med de kontaktlösa kort som används som periodkort på bussar. Den typ av chip som behövs finns alltså redan, och liknande chip har redan placerats under huden på människor.

Det som saknas i Sverige är betalterminaler för läsning av rfid-försedda betalkort, men de finns alltså redan på plats i Storbritannien. Roligare än så var det inte.

—————————————————————-

image

Hannes Sjöblad – ambassadör för Singularity University och kroppshackare.

Nya nördhobbyn: dna-slöjd

Injicera ett chip i handen som gör att du kan styra elektronisk utrustning? Hannes Sjöblad har redan gjort det. Han är en av eldsjälarna bakom kroppshacking – att experimentera med människokroppen med hjälp av modern teknik.
Två män kliver fram i rampljuset på scenen på Delamar Theater i Amsterdam där Singularity University har sitt årliga Europamöte. Den ene är Peter Diamandis, entreprenör och grundare av framtidsuniversitetet Singularity liksom X Prize Foundation. Den andre är Raymond McCauley, ansvarig för biologi och bioinformatik vid samma skola och en legendar inom den nya biohackingrörelsen.

Efter en kortare introduktion till den vidunderliga värld som ny teknik öppnar kommer ytterligare en person upp på scenen. En piercingexpert. Han sätter en nål i handen på Raymond McCauley och fem sekunder senare kan han kommunicera med maskiner. Strax efter är det Peter Diamandis tur.

Det är show på riktigt för de cirka tusen, till stora delar kostymklädda, personer som sitter i publiken. Någon vecka tidigare har en svensk publik fått se samma uppvisning på den digitala jättekonferensen Sime.

“När jag ringde och frågade Raymond McCauley om han var intresserad av att injicera ett rfid-chip i handen sade han ja direkt. Fantastiskt kul. Som att få dansa med Michael Jackson om man älskar att dansa”, säger Hannes Sjöblad, ambassadör för Singularity University i Sverige och en av initiativtagarna till Bionyfiken, en mötesplats för svenska biohackare som funnits sedan i somras.

Biohacking är ett intresse för att experimentera med biologi och människokroppen med hjälp av modern teknik. Bakom rörelsen finns tron på att biologi är teknik, att dna är ett slags mjukvara som kan manipuleras för att designa en biologisk process och utrustning.

“Modern bioteknik är otroligt kraftfull, vi kan både skapa och skada livet självt. Den finns där och den kan inte stoppas eller förbjudas. Den kan inte heller ignoreras, vilket dessvärre är vad som ofta sker. Vår ståndpunkt som biohackare är att det är av yttersta värde att det finns kunskaper om denna kraftfulla teknik och hur den används bland vanliga oberoende medborgare”, säger Hannes Sjöblad.

Biohacking följer i spåren av den mer välkända Makerrörelsen, den nya industriella gör-det-själv-rörelsen. Framväxten bygger på att laboratorieutrustning, i likhet med mycket annan teknik, blivit både enklare och billigare de senaste åren. Det gör det exempelvis möjligt att sekvensera dna på egen hand.

“I dag kan man köpa en utrustning för open source-sekvensering, open pcr, för 3 000-4 000 kronor på nätet. För några år sedan kostade motsvarande utrustning 100 000”, berättar Hannes Sjöblad.

LÄS ÄVEN: Hitta tillväxtraketerna via crowdfunding

Biohackarna är grovt sett indelade i två grupper. Den ena är en ren labbverksamhet där det experimenteras med alger och bakterier eller där man läser dna. “Det kan till exempel handla om att plantera in ett virus i en bakterie så att det börjar lukta hallon.”

Den andra gruppen av biohackare fokuserar på människokroppen. Här finns även “quantified self”, det vill säga de metoder som utvecklats för att mäta kroppsliga aktiviteter. Hannes Sjöblad tillhör kroppshackarna. Hans senaste projekt är att få människor att, i likhet med Peter Diamandis och Raymond McCauley, injicera ett rfid-chip i kroppen. Själv har han ett i vecket mellan tumme och pekfinger på höger hand.

“Rfid-tekniken är inte ny, men internet of things och smarta, enkla appar som kan jobba med den här tekniken har skapat nya användningsområden och nytt intresse kring den. Nu kan den få ett riktigt bra genomslag.” Med chipet kan han exempelvis lägga mobilen i handen när han vill låsa upp den eller öppna dörrar genom att sätta handen på handtaget. “De allra häftigaste sakerna har vi inte utvecklat ännu.”

Men det är inte läkarna på vårdcentralen som utför ingreppet utan piercingexperter.

Ser du inga risker med ingreppet?
“Att injicera rfid-chip har gjorts under tjugo års tid i djur. Det finns ingen sändare i chipet, så det strålar ingen värme, och det är inneslutet i härdat glas som inte reagerar med kroppen. Ingen av oss har fått några infektioner. Dessutom kan jag ta ut det när jag vill.”

Genom Bionyfiken vill Hannes Sjöblad få ihop en användargrupp på hundra personer. I dagsläget är de ett femtiotal. Det är Biocurious i Silicon Valley, ett välutrustat laboratorium för biohackare startat av Raymond McCauley, som inspirerat Hannes Sjöblad och de tre andra initiativtagarna till Bionyfiken. Men liknande mötesplatser finns också i London, Paris och Köpenhamn.

“Det vore roligt om vi kunde ha ett labb som Labitat i Köpenhamn. Vi diskuterar ofta hur vi kan innovera inom life science i Sverige. Att ha en riktig aktiviströrelse är en väsentlig del i ett sådant ekosystem.”

Propaganda Källa.

—————————————————————-

image

Low Frequency ,Wireless data Microwave & Secret Service of our Future

https://anonymousworldlegioncouncil.wordpress.com/2015/03/29/wireless-data-microwave-and-secret-service-of-our-future/
—————————————————————-

GodFortsättning. Fortsätt Dela & Sprida Medvetenheten!
UppTillKamp!

/Anonymous Operations Sweden

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

ENGLISH TRASLATION BY #GoogleTranslate

4 months later and we have now become 6,000 people received RFID ,,
10,000 before the summer is over, should not be near problem✊ ellerhur!

Media plays with their propaganda and refuses to mention resistance ,, How is it? Is not it time?

AftonbladetMetroSverigeSvDDnExpressen

Should we allow this to happen?
People know “Barely” what GMOs are and we are already Chipping us?
Inform yourself before you play with the technology you will not be able to control.

#StoppaRFID # VägraRFID #TotalKontroll

And propagation of judgment continues until every one of you are digitized.

Therefore, we urge all in the resistance movement emailing led to dissatisfaction.

http://singularityu.org/community/ambassadors/

————————————————– ————–
Patal on April joke .. just want to show how unaware people really are ..

They think only one to a technology site with insider to know more .. and at least seem reputable.

Article from Nyteknik.se

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3138549.ece

Under the skin of the arm is a chip that allows you to pay in shops and on buses. It is one of this year’s April Fool’s joke, but a fully workable idea.

 

Automation Region are looking for volunteers for a project with implanted RFID tags that new wallet … technically speaking, it is no joke. The picture shows the RFID tag Verichip, approved in the US for implants in humans. VeriChip was marketed previously by Verichip Corporation, now a Positive ID.

cooperation oriented organization in Västerås, as in a newsletter and on its website looking for volunteers for a project with so-called RFID tags carried on the body.

“The tag is just a little bigger than the tip of a pencil and is meant to be placed under the skin of the user’s right arm. During the tests currently planned will tag, however, to be attached in a patch” it says in the newsletter.

Possibly take some suspicions as interested is invited to come to City hotel 1st April.

Technically speaking, it is no joke. RFID is a wireless technology used, inter alia, access cards and RFID tags are placed already under the skin of pets for identification marking.

And then a few years are debit cards where instead of contact communicates with the chip via RFID. The cards are swept in front of the terminal and is used in the UK.

The function is the same as with the contactless card used as short period of buses. The type of chip that is needed is thus already, and the like chip has already placed under the skin of humans.

What is lacking in Sweden, payment terminals for reading RFID-enabled debit cards, but they are therefore already in place in the UK. More fun than it was not.

————————————————– ————–

Hannes Sjöblad – Ambassador of Singularity University and body hackers.

New nerd hobbies: dna crafts

Inject a chip in your hand that allows you to control electronic devices? Hannes Sjöblad have already done it. He is one of the driving forces behind kroppshacking – to experiment with the human body with the help of modern technology.
Two men step into the limelight on stage at the Delamar Theater in Amsterdam where Singularity University has its annual European meeting. One is Peter Diamandis, entrepreneur and founder of Future Singularity University as well as the X Prize Foundation. The other is Raymond McCauley, head of Biology and Bioinformatics at the same school and a legend within the new biohackingrörelsen.

After a short introduction to the wonderful world of new technology will open an additional person up on stage. A piercing expert. He puts a needle in hand on Raymond McCauley and five seconds later he can communicate with machines. Shortly after it is Peter Diamandis luck.

It’s show for real for the approximately one thousand, largely in suits, people sitting in the audience. A week earlier a Swedish audience got to see the same display on the digital giant Sime Conference.

“When I called and asked Raymond McCauley if he was interested in injecting an RFID chip in his hand he said yes immediately. Fantastic fun. As to dance with Michael Jackson if you love to dance,” says Hannes Sjöblad, Ambassador of Singularity University in Sweden and one of the initiators of Bionyfiken, a meeting place for Swedish biohackare that has existed since the summer.

Biohacking is an interest in experimenting with biology and the human body with the help of modern technology. Behind the movement is the belief that biology is technology that DNA is a kind of software that can be manipulated to design a biological process and equipment.

“Modern biotechnology is incredibly powerful, we can both create and damage to life itself. It’s there and it can not be stopped or banned. It also can not be ignored, which unfortunately is what often happens. Our position as biohackare is that it is ultimate value that there is knowledge of this powerful technology and how it is used among ordinary independent citizens, “said Hannes Sjöblad.

Biohacking follows in the wake of the more well-known Maker Movement, the new industrial Do-it-yourself movement. The emergence based on laboratory equipment, like much other technology, has become both easier and cheaper in recent years. This makes it possible for example to sequence DNA alone.

“Today you can buy a kit for open source sequencing, open-PCR, for 3000-4000 dollars on the net. A few years ago cost the equivalent equipment 100,000,” says Hannes Sjöblad.

READ ALSO: Finding Growth rockets through crowdfunding

Biohackarna is roughly divided into two groups. One is a clean lab activities for which there is experimenting with algae and bacteria, or where one reads DNA. “It may for example be about to plant a virus in a bacterium so that it starts to smell raspberries.”

The second group of biohackare focuses on the human body. There are also “Quantized self”, that is, the methods developed to measure physical activity. Hannes Sjöblad belongs body hackers. His latest project is to make people, like Peter Diamandis and Raymond McCauley, inject an RFID chip in the body. He himself has one in the fold between the thumb and forefinger of the right hand.

“RFID technology is not new, but the Internet of Things and smart, simple apps that can work with this technology have created new uses and new interest surrounding it. Now it can get a really good impact.” With the chip, he can, for example, put the cell phone in his hand when he wants to unlock it or open doors by putting your hand on the handle. “The vast coolest things we have not developed yet.”

But it is not the doctors at the health center that performs the surgery without piercing experts.

Do you see any risks of surgery?
“Injecting RFID chips have been made over twenty years in the animal. There is no transmitter in the chip, so it radiates no heat, and it is encased in hardened glass which does not react with the body. None of us had any infections. In addition, I can take it out when I want. ”

By Bionyfiken want Hannes Sjöblad get together a group of users in a hundred people. In the current situation the fifty. It is Biocurious in Silicon Valley, a well-equipped laboratory for biohackare started by Raymond McCauley, who inspired Hannes Sjöblad and the three other initiators Bionyfiken. But similar venues are also in London, Paris and Copenhagen.

“It would be nice if we could have a lab Labitat in Copenhagen. We often discuss how we can innovate in life science in Sweden. To have a real activist movement is an essential part of such an ecosystem.”

Propaganda Source.

————————————————– ————–

Low Frequency, Wireless Data Microwave & the Secret Service of Our Future

https://anonymousworldlegioncouncil.wordpress.com/2015/03/29/wireless-data-microwave-and-secret-service-of-our-future/
————————————————– ————–

Good continuation. Continue Share & Spread Awareness!
UppTillKamp!

/ Anonymous Operations Sweden

Anonymous OPS Sweden