SWEDISH/ENGLISH

image

image

————————————————————————————————————————————————————
WHOLE STREAM!
http://t.co/eTG5Qh1TW4

————————————————————————————————————————————————————
– LIVEStreaming kanaler-

(STOCKHOLM)

http://bambuser.com/channel/AnonymousWorldLegionCouncil

http://bambuser.com/channel/AnonSwedenMedia

Want to help out in any way?
Download Bambuser here by pressing this link
( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bambuser.broadcaster ) install and REC the events you are on and Upload it!

Put Links in Comments Underneth.
—————————————————-

HOMEPAGE FOR TTIP RESISTANCE.
http://www.stoppattip.se/

Demonstrations Städer.

image

Stoppa #TTIPStockholm
Imorgon lördag Mynttorget 14:00
https://m.facebook.com/events/732582256860607/
—————————————————-

image

Stoppa #TTIPGoteborg
Imorgon kl. 12:30 – 13:30
https://m.facebook.com/events/920778697958554/
—————————————————-
Stoppa #TTIPOrebro
Imorgon kl. 15:00
https://m.facebook.com/events/1385769468414030/
—————————————————-

image

Stoppa #TTIPMalmo
Imorgon kl. 12:00 – 14:00
https://m.facebook.com/events/366034986919118/
—————————————————————

image

STOPPA TTIP!

Global aktionsdag mot investerings- och privatiseringsavta
Folkrörelser, fackföreningar, bönder, ungdomar, kvinnor, urfolksrörelseroch gräsrotsaktivister världen över kallar till en global aktionsdag 18 april 2015 för att stoppa de framväxande investerings- och privatiseringsavtalen som sprider sig mellan världens regioner, och istället verka för en ekonomi som sätter människor och miljö framför storföretagens maktbegär.

Avtalen som nu är på väg mellan Europa och Nordamerika gömmer sig bakom oskyldiga förkortningar som TTIP, CETA och TISA men innebär omfattande ingrepp i demokratiska principer och länders möjligheter att värna miljö och sociala rättigheter.

De senaste decennierna har folk världen över kämpat för matsuveränitet, för gemensamma nyttigheter, för att försvara jobben, för Moder jord, för integriteten på internet och för att återta demokratin. Längs vägen har rörelserna vuxit, röster blivit hörda och viktiga segrar vunnits.

Tillsammans kan vi stoppa avtalen som nu är på väg och vända de negativa effekterna av tidigare avtal. Vi kan föra fram våra alternativ som sätter mänskliga rättigheter före storföretagens makt och privilegier.

Här i Sverige sätter vi målet att stoppa TTIP-avtalet mellan EU och USA.

Vi säger

– Ja till demokratin – Nej till storföretagens rätt att stämma stater för demokratiskt fattade beslut.

– Ja till matsäkerhet och rätten till lokal produktion – Nej till Agroindustrins makt över våra livsmedel

– Ja till sociala rättigheter på jobbet och solidaritet mellan de arbetande – Nej till social dumpning och urholkning av arbetsrätten

stoppattip@hotmail.com

—————————————————————-
—————————————————————-
—————————————————————-

((((((-ENGLISH-))))))

Translation with GOOGLETTANSLATE.
Misspelling may occur.

Live Streaming channels-

(STOCKHOLM)

http://bambuser.com/channel/AnonymousWorldLegionCouncil

http://bambuser.com/channel/AnonSwedenMedia

(Gothenburg)

http://bambuser.com/channel/AnonGbg
————————————————– –

Demonstration Cities.

Stop #TTIPStockholm
Tomorrow Saturday Mynttorget 14:00
https://m.facebook.com/events/732582256860607/
————————————————– –

Stop #TTIPGoteborg
Tomorrow at. 12:30 to 13:30
https://m.facebook.com/events/920778697958554/
————————————————– –
Stop #TTIPOrebro
Tomorrow at. 15:00
https://m.facebook.com/events/1385769468414030/
————————————————– –

Stop #TTIPMalmo
Tomorrow at. 12:00 to 14:00
https://m.facebook.com/events/366034986919118/
————————————————– ————-

STOP TTIP!

Global Day of Action against the investment and privatization subside
Social movements, trade unions, farmers, youth, women, urfolksrörelseroch grassroots activists around the world calling for a global day of action April 18, 2015 to stop the emerging investment and privatization contracts that spreads between world regions, and instead promote an economy that puts people and the environment above large corporate lust for power.

The agreements that are now on their way between Europe and North America, hiding behind innocent abbreviations TTIP, CETA and TISA but involves extensive engagement in democratic principles and countries to protect the environment and social rights.

In recent decades, people around the world fighting for food sovereignty, for common goods, to defend jobs, for Mother Earth, for privacy on the internet and to reclaim democracy. Along the way, the movement has grown, voices being heard and important victories won.

Together we can stop the agreements that are now on the road and reverse the negative effects of previous agreements. We can bring our options that put human rights before the big corporate power and privilege.

Here in Sweden we set the goal to stop TTIP Agreement between the EU and the US.

We say

– Yes to Democracy – No to the big corporations the right to sue states for democratic decisions.

– Yes to food security and the right of local production – No to Agroindustrins power over our food

– Yes to social rights at work and solidarity between the working – No social dumping and erosion of labor law

stoppattip@hotmail.com

Anonymous OPS Sweden