Global March Against Geoengineering and Chemtrails

Vi försöker upplysa om chemtrails och väcka opinion mot allt hemlighetsmakeri kring detta.Vi vill också gräva djupare i detta “kaninhål” som har längre och djupare gångar än vad många ens anar. Förgreningarna är bl.a. Mind Control, Smart Dust, Nano neuro teknik, Agenda 21, Movement 2045, HAARP och allt däremellan.


https://www.facebook.com/events/344697989042347/
LIVE Streamed BY AnonOPSSweden

Sammanfattning av dagens Livestreaming.

Del 1.
http://bambuser.com/v/5460912?v=m

Del 2.
http://bambuser.com/v/5461274?v=m

Extra // Åsa Runander #CenterPartiet
http://bambuser.com/v/5461200?v=m

AnonNEWS
Svenska sidan på facebook här:
https://www.facebook.com/GlobalMarchChemtrailsandGeoEngineering

Svenska Gruppen på facebook här:
https://www.facebook.com/groups/549344528476418/

Svenska eventet på facebook här:
https://www.facebook.com/events/344697989042347/
MAPSLIVE Streaming kommer att ske med Bambuser genom dessa konton., så Ville du verkligen komma? så har du chansen att se det LIVE eller när som helst efteråt. Ha en Informativ Stund.

(STOCKHOLM)

http://bambuser.com/channel/AnonymousWorldLegionCouncil

http://bambuser.com/channel/AnonSwedenMedia


Vatten prov taget 21/4 -2015
Water sample taken 21/4 -2015
image

Skadan är gjort och forskningen är nu avgörande. Oräkneliga antal högt respekterade läkare och forskare över hela världen varnar nu sina patienter och allmänheten om de kortsiktiga och långsiktiga hälsorisker från överdriven exponering för dessa mycket giftiga aerosol besprutning formler.
Vår jordens biologiska mångfald, inklusive människan, går förlorade i en takt som utarmar vår livskvalitet och hotar vår framtid till mycket alarmerande takt som inte längre kan ignoreras. Tyvärr är dessa klimatingenjörsutbildningar har redan pågått i decennier i hemlighet utan vår vetskap eller samtycke. Nu har vår globala miljön är på en återvändsgränd kollision från dessa giftiga aerosoler partiklar mätt våra vatten, mark och luft.
Eftersom geoengineering förändrar vårt klimat temperatur, stör våra naturliga väderhändelser och orsakar en rad andra händelser som efterliknar konsekvenserna av klimatförändringarna, vi känner starkt att geoengineering måste stoppas innan du fortsätter med några klimatsamtal, fördrag och lagstiftning om klimatförändringar och mandat.
Geoengineering är nu ett globalt problem och det kräver en global lösning med grupparbete. Det därför vi har alla samlas under namnet Global March Against Chemtrails och Geoengineering.com. Vi är en etisk fredlig pedagogisk rörelse allmänheten mot världens största ekologiska katastrof som människan känner till som Climate Engineering, Aerosol Geoengineering, SRM Geoengineering (Solar Radiation Hantering Geoengineering), SPICE (Stratospheric Partikel Injection Climate Engineering), Chemtrails, och HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) och många andra termer används ofta. Dessa är alla olika termer för samma klimatingenjörsteknik.
“Kan det finnas ett samband mellan spår och vår hårt väder? Det finns många dagordningar i samband med dessa skadliga program, är nu rikligt vilket bevisar att geoengineering kan användas för att styra vädret bevis.”
Experter säger att vi är på ca 8% procent av allmänheten nu är medvetna om klimatingenjörs aerosol besprutning. Som en global gemenskap som vi behöver för att uppnå minst 10% procent av allmänhetens medvetenhet innan vi kan uppnå en kritisk massa och kunskap. Först då kan vi någonsin hoppas på att börja stoppa och förbjuda aerosol spraying.that Därför behöver vi din hjälp.
Den 25 april 2015 oavsett vilken del av världen du bor i, kan du vara lösningen på denna ekologiska brott mot människan och planeten. Vidta åtgärder och engagera ansluta den globala marschen mot chemtrails och geoengineering idag och hjälpa till att sprida medvetenhet runt om i världen genom att starta eller stödja fredliga offentliga utbildningsevenemang och demonstrationer.
Dessa GMACAG pedagogiska händelser och Marchs kommer att hållas samtidigt i många länder runt om i världen av många engagerade individer och grupper precis som dig själv. Vissa grupper är värd gratis visningar av multi prisbelönta Chemtrail Geoengineering dokumentär “Varför i hela världen är de sprutning?”, På sitt lokala bibliotek hall, eller samlingslokal “. Andra GMACAG händelseplatser är värd offentliga protester och marscher, installera offentliga anslagstavlor i samhället, informationsbord på viktiga platser och dela ut flygblad eller DVD-skivor gratis någonstans, kaffe hus presentationer, eller bara dela en relaterade webbplatser till en vän. Hur du kan hjälpa till att utbilda världen är oändlig och varje röst behövs.
Du kan bli en del av den globala röst, Du kan vara en del av lösningen på detta ekologiska brott mot mänskligheten och planeten. Oavsett din talang eller skicklighet är, är alla röster behövs för att hjälpa till att stoppa denna Globala EKOCID. Sanning och utbildning är alltid svara.
Kommer du att vara en del av historia? Kommer du att vara en röst för kärlek som är räddar livet för dina egna barn och familj?
Gå med oss..tillsammans Vi kommer att förbjuda Climate Engineering och alla former av Aerosol Geoengineering.

De globala samhället.

Flyers att skriva ut !
image

image

image

image


Chemtrail artiklar i svensk Media.
Chemtrail articles in sweden Media

Här varnar centerpartisten för chemtrails.
http://nyheter24.se/maktkamp24/772061-har-varnar-centerpartisten-for-chemtrails

MP-riksdagsledamot beställde utredning – om chemtrails
http://nyheter24.se/nyheter/politik/766889-mp-riksdagsledamot-bestallde-utredning-om-chemtrails

Miljöpartist: “SMHI mörkar om chemtrails”
http://kkuriren.se/nyheter/1.2595064

Politiker: CIA sprutar gifter över Sverige
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15478012.ab

Studiecirkel om “chemtrails” drogs in
http://mobil.dn.se/nyheter/studiecirkel-om-chemtrails-drogs-in/

Inte bara chemtrails i Miljöpartiet
http://nyheteridag.se/inte-bara-chemtrails-i-miljopartiet/

MP:s toppnamn: ”SMHI mörkar”
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sormland/mp-s-toppnamn-smhi-morkar

ABF vill få svar på om konspirationsteori är sann.
http://mobil.svd.se/nyheter/abf-vill-fa-svar-pa-om-konspirationsteori-ar-sann_svd-3756834

ABF ställer in konspirationscirkel
http://mobil.svd.se/nyheter/abf-staller-in-konspirationscirkel_svd-3760170


www.GMACAG.com/events – Global March Against ‪#‎Chemtrails‬ And ‪#‎Geoengineering‬ Campaigning To Ban Climate Engineering On April 25 2015 Everywhere. Now With Over 79 Registered Events From Over 11 Countries Around The World. What Are you Doing Right Now To Help Stop Climate Geoengineering?

https://www.facebook.com/events/622474774536566/Upprop – stoppa aerosolbesprutningenENGLISH TRANSLATION DONE WITH GOOGLETRANSLATE! May Be Miss Spellings.

Global March Against Geoengineering and Chemtrails

We try to inform about chemtrails and arouse public opinion against all the secrecy surrounding the detta.Vi also want to dig deeper into this “rabbit hole” that has been deeper and longer passages than many even imagine. The branches include Mind Control, Smart Dust, Nano neuro-technology, Agenda 21, the Movement in 2045, HAARP and everything in between.

https://www.facebook.com/events/344697989042347/

Swedish page on facebook here:
https://www.facebook.com/GlobalMarchChemtrailsandGeoEngineering

Swedish group on facebook here:
https://www.facebook.com/groups/549344528476418/

Swedish event on Facebook here:
https://www.facebook.com/events/344697989042347/
MAPS Live Streaming will be done with Bambuser through these accounts., So did you really come? so you have a chance to see it live or at any time afterwards. Have an Informative while.

(STOCKHOLM)

LIVE Streamed BY AnonOPSSweden

http://bambuser.com/channel/AnonymousWorldLegionCouncil

http://bambuser.com/channel/AnonSwedenMedia


The damage is done and the research is now conclusive. Countless numbers of highly respected doctors and researchers world wide are now warning their patients and the public about the short term and long term health risks from excessive exposure to these highly toxic aerosol spraying formula’s.

Our earth’s biological diversity, including man, is being lost at a rate that impoverishes our quality of life and threatens our future at very alarming rate that can no longer be ignored. Sadly these climate engineering programs have already been going on for decades in secret without our knowledge or consent. Now our global environment is on a dead end collision from these toxic aerosol particulates saturating our waters, land, and air.

Because geoengineering changes our climate’s temperature, disrupts our natural weather events and causes a series of other events which mimic the consequences of climate change, we feel strongly that geoengineering must be stopped before proceeding with any climate talks, treaties and climate change legislation and mandates.

Geoengineering is now a global problem and it requires a global solution with team work. This why we have all come together under the name of the Global March Against Chemtrails and Geoengineering.com. We are a ethical peaceful public educational movement against the worlds largest ecological disaster known to man as Climate Engineering, Aerosol Geoengineering, SRM Geoengineering (Solar Radiation Management Geoengineering), SPICE (Stratospheric Particle Injection Climate Engineering), Chemtrails, and HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) and many other terms are often used. These are all different terms for the same climate engineering technology.

“Could there be a connection between the trails and our severe weather? While there are many agendas associated with these damaging programs, evidence is now abundant which proves that geoengineering can be used to control weather.

Experts say we are at about 8% percent of the public now being aware of the climate engineering aerosol spraying. As a global community we need to achieve at least 10% percent of the public awareness before we can achieve critical mass and knowledge. Only then can we ever hope to begin to stop and ban the aerosol spraying.that is why we need your help.

On April 25 2015 no matter what part of the world you live in, you could be the solution to this ecological crime against man and the planet. Take action and get involved join the global march against chemtrails and geoengineering today and help spread the awareness around the world by starting or supporting peaceful public educational events and demonstrations.

These GMACAG educational events and marchs will be held simultaneously in many countries all around the world by many committed individuals and groups just like your self. Some groups are hosting free showings of the multi award winning Chemtrail Geoengineering documentary “Why in the world are they spraying?“, at their local library hall, or community hall’. Other GMACAG event locations are hosting public protests and marches, installing public bill boards in their community, information tables at key locations and handing out flyers or dvds for free anyplace, coffee house presentations, or just sharing a related web sites to a friend. How you can help educate the world is endless and every voice is needed.

You can become a part of the global voice, You can be part of the solution to this ecological crime against humanity and the planet. Whatever your talent or skill is, all voices are needed to help stop this Global Ecocide. Truth and education is the always answer.

Will you be a part of History? Will you be the voice of ‪‎Love that’s saves the lives of your own children and family?

Join Us..Together We Will Ban Climate Engineering And All Forms Of Aerosol Geoengineering.

Your Global Community.#‎LookUp‬ ‪#‎GetMad‬ @ ‪#‎ClimateEngineering‬ #Chemtrails #Geoengineering‪#‎HAARP‬ ‪#‎SRM‬ ‪#‎Climate‬ ‪#Weather‬ ‪#‎Softkill‬ ‪#‎Morgellons‬‪#‎WeatherModification‬ ‪#‎News‬ ‪#‎Agenda21‬ ‪#‎Opchemtrails‬ ‪#‎ClimateChange‬‪#‎GMO‬ #SRM ‪#‎SPICE‬ #News ‪#‎Monsanto‬ ‪#‎Bangeoengineering‬‪#‎Stopgeoengineering‬ ‪#‎Strangeclouds‬ ‪#‎GlobalMarch‬ #climate, ‪#‎solar‬, #globalwarming #drought #Chemtrailskill #Chemtrailsforkids #Fakeclouds #Chemtrailawareness #Sickofchemtrails #Chemsky #NWO #Newworldorder #Illuminati #Gettingsprayedlikecockroaches #Secretsocieties #Contrail #Particulatetrail #Chemclouds #Aluminum #Barium #Morgellons #Strontium #Nexrad #Radar #Deathtowers #Nexrad #Manmade #Nanofibers #Filaments #Chemcrap #Chemicalshitstorm #Indigoskyfold #Dirtysky #Witwats #GEClassActionLawSuit