#MarchAgainstMonsanto20151.1 SWEDISH /// 1.2 ENGLISH

1.1
Hej o välkomna till MarchAgainstMonsanto2015!
Är det året Vi gör något åt saken?

När födan vi får i oss inte längre prioriteras o allt större företag tar över marknaderna med politikerna i spetsen..
All makt åt folket? Vart försvann de?..

Våren här och det är dags att ta till gatorna,, Gemensamt med folket,, en chans att integrera med lika sinnade människor runt om ifrån hela världen,,Vi får inte glömma att vi har över 500 städer bakom oss.
Att stå för en sak tillsammans enade som 1.
Tack  #MAMSweden Att får vi chansen att visa vart sveriges GMO motstånd står!

När mat industrin kopplas till Läkemedels industrin som vi sätt i många fall ,, Då är det dags att tänka efter varför.. är det för vårat bästa eller försöker dom verkligen ha ijhäl oss..  skrämmande tanke.. men inte så långt från verkligheten..

UPP TILL KAMP!


Glöm inte att sprida
Twitter:  https://twitter.com/Mamsweden
#MAMsweden
Instagram: https://instagram.com/p/17jpAhI-es/
#MAMsweden

Den 23:e maj 2015 sker demonstrationen mot Monsanto i 38 länder och fler än 500 städer runt om i världen.

Stockholm
https://www.facebook.com/events/534035066635453/
https://www.facebook.com/events/1415209115386463/

Malmö
https://www.facebook.com/events/1378045842512143/

Göteborg
https://www.facebook.com/events/612590875473527/

Molkom
https://www.facebook.com/events/388803861291369/

Falkenberg
https://www.facebook.com/events/1580179315554116/

Örnsköldsvik https://www.facebook.com/events/1048656278496440/

Dela gärna eventet & bjud in så att så många som möjligt får chansen att delta. Tack!
Live streamed by AnonOPSSweden.

AnonNEWS

Event is Streaming LIVE

From Stockholm . .
Link will be up for live event wich you can spread and follow . important material.

http://embed.bambuser.com/channel/AnonSwedenMedia

http://embed.bambuser.com/channel/AnonymousWorldLegionCouncil

INFO FRÅN MAMSWEDEN:

Varför går vi ut i denna manifestation?

1. Forskning har visat att Monsantos genetiskt modifierade produkter kan orsaka allvarliga hälsoproblem; såsom uppkomst av cancertumörer, infertilitet och missbildningar hos nyfödda barn.

2. I USA har FDA, den institution vars uppgift bl.a. är att kontrollera säkerheten hos folkets mat, blivit styrd av tidigare styrelsemedlemmar i Monsanto, och vi känner att det föreligger en intressekonflikt vilket förklarar bristen på statligt styrd forskning av långsiktiga effekter av GMO-produkter.

3. Nyligen infördes en lag i staterna kallad “Monsanto Protection Act”, vilken bl.a. hindrar domstolar från att förbjuda försäljning av Monsantos genetiskt modifierade fröer.

4. Ekologiska och småbönder blir lidande medan Monsanto obehindrat smider sitt monopol över all världens mattillgångar, inklusive exklusiva patenträtter till fröer och gener.

5. Monsantos GMO-fröer är skadliga för miljön; exempelvis har forskare visat på att de orsakat en total kollaps bland världens bi-population.

Vilka lösningar föreslår vi?

1. Flera länder inom EU har redan förbjudit Monsantos GMO-fröer; vi önskar väcka uppmärksamhet så att ett sådant förbud kan drivas igenom även i Sverige (http://hejdagmo.se/gmo-fria-zoner/)

2. Rösta med foten och plånboken genom att bojkotta Monsanto-ägda företag som använder gengrödor i sina produkter.

3. Märkning av GMO-produkter så att konsumenter lättare kan göra informerade val.

4. Förebygga och förhindra att lagar motsvarande “Monsanto Protection Act” införs i Sverige och Europa.

5. Kräv mer forskning på långsiktiga hälsoeffekter av GMO.

6. Hålla Monsantos styrelse och stödjande politiker ansvariga genom direkt kommunikation, gräsrotsjournalistik, sociala media, etc.

7. Fortsätta informera allmänheten om Monsantos hemligheter.

8. Sprida ordet hos människor på gatan för att visa världen och Monsanto att vi inte tiger över dessa orättvisor.

Vi stödjer inte svågerpolitik och korruption.
Vi vill inte ha gift i vår mat.
Vi motsätter oss å de starkaste att ett företag ska kunna ta patent på växter eller djur.
Därför går vi ut som del av March Against Monsanto.

#MarchAgainstMonsanto
#MarchAgainstMonsanto

VI DEMONSTRERAR FÖR:
*ATT MED KONSUMENTMAKT BEGÄRA EKOLOGISK & NÄRPRODUCERAD MAT
*OBEROENDE FORSKNING PÅ GMO-LIVSMEDELNS LÅNGSIKTIGA HÄSLOEFFEKTER
*BÖNDERS RÄTT TILL SKYDDSLAGSTIFTNING, ATT SPARA & BYTA FRÖER
*PERMANENT FÖRBUD AV MONSANTO PRODUKTER, FÖR ETT HÅLLBART JORDBRUK.

Monsantos GMO-fröer är skadliga för miljön; exempelvis har forskare visat på att de orsakat en total kollaps bland världens bi-population.
Om du vill lära dig mer om Monsanto, GMOs och varför vi anser det så viktigt att stoppa detta finner du resurser här:
https://docs.google.com/document/d/1qc2SID-jiogC6cq-bkyeqhznxBEq-0Ku1eyzyhJwIkY/edit?usp=sharing

Vi anser att en kommersiell kontroll av den naturliga mångfalden av fröer och växter (oavsett om det gäller för hobbyodlare eller företag) är ett allvarligt steg mot ett kontrollsamhälle som vi inte vill leva i.

#MarchAgainstMonsanto
#MarchAgainstMonsanto

FRÖBYTE:
Vi byter fröer för att bidra till ökad biologisk mångfald vilket är grunden för ett hälsosamt ekosystem, en frisk planet samt friska människor. Dessutom vill vi värna om rätten att helt fritt kunna distribuera, odla samt skörda ekologiska utsäden.

Monsanto har med ambitiös lobbyverksamhet lyckats påverka så att USA och Latinamerika inför lagar och direktiv vilka gynnar deras mål att äga all produktion av mat. Detta innebär en utfasning av samt restriktioner och förbud mot ekologiska frön.

Denna agenda har de framgångsrikt drivit igenom även i andra delar av världen, och det vill vi förhindra i Europa.

SYFTE:
Vi vill skicka en signal till politiker och beslutsfattare att vi inte accepterar att det införs lagar för att begränsa användningen av ekologiska frön och som gynnar företag som Monsantos monopolställning när det gäller fröförsäljning.

Vi anser att en kommersiell kontroll av den naturliga mångfalden av fröer och växter (oavsett om det gäller för hobbyodlare eller företag) är ett allvarligt steg mot ett kontrollsamhälle som vi inte vill leva i.

ARRANGÖRER OCH SAMARBETE
Vi som arrangerar detta är en grupp icke-politiskt aktiva individer som ser den smygande kriminaliseringen av ekologiska frön som ett mycket allvarligt hot mot vår planet och människors hälsa och frihet.

Organisationer som stödjer March Against Monsanto i Sverige:
Latinamerikagrupperna
Fältbiologerna
Biodynamiska föreningen
Biodynamiska yrkesodlare
GMO-fritt Sverige
Via Campesina Stödgrupp
FOBO
Allkorn
Förbundet Sveriges Småbrukare

OM FRÖLAGEN:
Den 6 maj 2013 lade EU-kommissionen fram sitt förslag till en ny frölag (Plant Reproductive Material Law). Lagens utgångspunkt är att alla växter som distribueras eller säljs ska registreras, vilket bland annat kräver tester och omfattande dokumentation. Den som registrerat växten betalar en årlig avgift och behöver genomgå krångliga byråkratiska processer för att få vara på listan.

Av allt att tolka verkar det ganska tydligt att det är GMO odlarnas lobbyverksamhet (främst Monsantos) som ligger bakom denna lag. Allt för att gynna sin egen verksamhet, äga all matproduktion och på sikt få igenom en fullskalig kriminalisering av Ekologiska frön.

Läs mer om frölagen här:
(Skriven av författaren, jornalisten och trädgårdsexperten Lena Israelsson)
http://www.fobo.se/nyheter/arkiv/frolagen.pdf

Länk till Internationella sidan på FB:
https://www.facebook.com/MarchAgainstMonstanto
ENGLISH 1.2

Hello o welcome to MarchAgainstMonsanto2015!
Is it the year we do something about it?

When the food we consume is no longer a priority and everyday larger companies take over the markets with the politicians at the head ..
All power to the people? Where did that go? ..

Spring is here and it’s time to take to the streets ,, Together with the people ,, a chance to integrate with like-minded people around from all over the world ,, We must not forget that we have over 500 cities behind us.
To stand for one thing together united as ONE
Thanks #MAMSweden That gives us the chance and opurtunity to show where Sweden GMOs resistance stands!

When food industries linked to the pharmaceutical industry as we have seen in many cases ,, Then it’s time to think why .. it is for our best or do they rly try killing us .. scary thought .. but not so far from reality. .

UP TO FIGHT!

Do not forget to spread
Twitter: https://twitter.com/Mamsweden
#MAMsweden
Instagram: https://instagram.com/p/17jpAhI-es/
#MAMsweden

On 23 th May 2015 occurs demonstration against Monsanto in 38 countries and more than 500 cities around the world.

Stockholm
https://www.facebook.com/events/534035066635453/
https://www.facebook.com/events/1415209115386463/

Malmö
https://www.facebook.com/events/1378045842512143/

Gothenburg
https://www.facebook.com/events/612590875473527/

Molkom
https://www.facebook.com/events/388803861291369/

Falkenberg
https://www.facebook.com/events/1580179315554116/

Ornskoldsvik https://www.facebook.com/events/1048656278496440/

Share happy event and invite so that as many people as possible get the chance to participate. Thank you!

INFORMATION FROM MAMSWEDEN:
Why are we in this manifestation?

1. Research has shown that Monsanto’s genetically modified products can cause serious health problems; such as the formation of cancerous tumors, infertility and birth defects.

2. In the US, the FDA, the institution whose task, among other things is to monitor the safety of people’s food, become controlled by former board members of Monsanto, and we feel that there is a conflict of interest which explains the lack of state-driven research of long-term effects of GMO products.

3. Recently, a law was introduced in the States called “Monsanto Protection Act,” which among other things prevents courts from prohibiting the sale of Monsanto’s genetically modified seeds.

4. Organic and small farmers suffer, while Monsanto unhindered forges its monopoly of all the world’s food supply, including the exclusive patent rights to seeds and genes.

5. Monsanto GMO seeds are harmful to the environment; for example, researchers have shown that they caused a total collapse of the world’s bee population.

What solutions we propose?

1. Several EU countries have already banned Monsanto’s GM seeds; we wish to attract attention so that such a prohibition can be enforced even in Sweden (http://hejdagmo.se/gmo-fria-zoner/)

2. Vote by foot and wallets by boycotting Monsanto-owned companies using gengrödor in their products.

3. The labeling of GMO products so that consumers can more easily make informed choices.

4. Prevent and prevent similar laws “Monsanto Protection Act” introduced in Sweden and Europe.

5. Require more research on long-term health effects of GMOs.

6. Keep the Monsanto board and supportive politicians accountable through direct communication, grassroots journalism, social media, etc.

7. Continue to inform the public about Monsanto’s secrets.

8. Spread the word of the people on the street to show the world and Monsanto that we do not remain silent about these injustices.

We do not support cronyism and corruption.
We do not want poison in our food.
We oppose the most powerful a company to be able to take out patents on plants or animals.
Therefore we go out as part of the March Against Monsanto.

We demonstrate FOR:
* TO THE consumer power REQUEST ORGANIC & locally produced food
* INDEPENDENT RESEARCH ON GMO LIVSMEDELNS TERM HÄSLOEFFEKTER
* Bonders RIGHT TO protection law, SAVE & REPLACING SEEDS
* PERMANENT BAN ON MONSANTO PRODUCTS FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE.

Monsanto’s GMO seeds are harmful to the environment; for example, researchers have shown that they caused a total collapse of the world’s bee population.
If you want to learn more about Monsanto, GMOs and why we consider it so important to stop this you will find resources here:
https://docs.google.com/document/d/1qc2SID-jiogC6cq-bkyeqhznxBEq-0Ku1eyzyhJwIkY/edit?usp=sharing

We believe that a commercial control of the natural diversity of seeds and plants (whether it applies to hobby gardeners or companies) is a serious step towards a surveillance society that we do not want to live in.

FRÖBYTE:
We change the seeds for contributing to increased biodiversity, which is the foundation of a healthy ecosystem, a healthy planet and healthy people. We also want to protect the right to freely distribute, cultivate and harvest organic seeds.

Monsanto has ambitious lobbying succeeded in influencing so that the US and Latin America for the laws and regulations which favor their goal of owning all production of food. This implies a phasing out of and restrictions and bans on organic seeds.

This agenda has successfully pushed through in other parts of the world, and we want to prevent Europe.

PURPOSE:
We want to send a signal to politicians and decision makers that we do not accept the introduction of laws to restrict the use of organic seeds and favoring companies that Monsanto’s monopoly when it comes fröförsäljning.

We believe that a commercial control of the natural diversity of seeds and plants (whether it applies to hobby gardeners or companies) is a serious step towards a surveillance society that we do not want to live in.

ORGANIZERS AND COOPERATION
We are arranging this is a group of non-politically active individuals who see the creeping criminalization of organic seeds as a very serious threat to our planet and human health and freedom.

Organisations that support the March Against Monsanto in Sweden:
Latin America Groups
Fältbiologerna
Biodynamiska compound
Biodynamiska professional growers
GMO-free Sweden
Via Campesina Support Group
FOBO
Allkorn
The Swedish Association of Smallholders

IF FRÖLAGEN:
On 6 May 2013 the European Commission put forward its proposal for a new frölag (Plant Reproductive Materials Law). Act’s starting point is that all plants distributed or sold to registration, which requires, among other tests and extensive documentation. Anyone who registered the plant pays an annual fee and have to undergo cumbersome bureaucratic processes to be on the list.

By all interpret it seems quite clear that there are GMO growers lobbying (mainly Monsanto) is behind this act. All to benefit their own business, take all food production and eventually get through a full-scale criminalization of Organic seeds.

Learn more about Seedlaw here:
(Written by the author, jornalisten and gardening expert Lena Israelsson)
http://www.fobo.se/nyheter/arkiv/frolagen.pdf

Link to the International page on FB:
https://www.facebook.com/MarchAgainstMonstanto

Öppet brev till regeringen: Stoppa GMO nu!

http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2015/04/29/oppet-brev-till-regeringen-stoppa-gmo-nu/NAMN INSAMLING : Ekologisk mat ska premieras inte STOPPAS

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=9916Därför bör vi tillåta att GMO används

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-bor-vi-tillata-att-gmo-anvands_4251795.svdKommentera ansökningar om genetiskt modifierade växter

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/genteknikgmo/kommenteraansokningar.4.4b00b7db11efe58e66b80003028.htmlEU:s hårda krav på ekologiska maten

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20683909.abEU-förslag riskerar att göra ekomat till lyx

http://www.expressen.se/nyheter/eu-forslag-riskerar-att-gora-ekomat-till-lyx/Medlet som både dödar bin
– och gör dem beroende

http://www.extrakt.se/jordbruk-och-djurhallning/bekampningsmedlet-som-bade-dodar-bin-och-gor-dem-beroende/