Nu va de ett tag sedan sist , här kommer en samling på artiklar länkar samlade under tiden 🙂 Fortsätt säga ifrån! Sluta aldrig att stå på er!

Was some while ago since last time, Heres a collection of articles , Links gathered while away 🙂  Continue Resisisting! Never Stop standing out for eatchoter

/AnonOps

Ris-kornstorlek Micro Mote M ^ 3 är världens minsta dator

Rice-Grain Size Micro Mote M^3 is World’s Smallest Computer

image

Det är verkligen häpnadsväckande att se hur tekniken expanderar eller snarare i det här fallet “krymper” snabbt. Ända kändes som att kunna bära datorn i din plånbok? Möt Michigan Micro Mote (M ^ 3) – Världens minsta dator.
I fall du undrar, är bara två millimeter i diameter, är datorn så liten att nästan 150 av dem ryms i en fingerborg. Men låt dig inte luras av dess storlek; datorn är tillräckligt kraftfull för att läsa temperaturer, rekord tryck, ta bilder och kan användas för radiokommunikation.

Resultatet av en tio år av hårt arbete av lärare och studenter i datavetenskap institutionen vid University of Michigan, Micro Mote innehåller solceller som driver batteriet med omgivande ljus, inklusive inomhus rum utan naturligt solljus, vilket gör att datorer till köra ständigt. Den världsdelen Phoenix Processor (915 x 915 μm2), en extremt låg driftspänning och en unik vänteläge hjälpa Micro Mote att sänka sin energiförbrukning endast 500pW (vilket är ganska häpnadsväckande med tanke på att den genomsnittliga effektförbrukningen hos en enda human cell är omkring 1pW).

“Att vara” klar “ett datorsystem måste ha en inmatning av data, förmågan att behandla dessa uppgifter – betyder bearbeta och lagra det, fatta beslut om vad man ska göra härnäst – och i slutändan, förmågan att mata ut data. Sensorerna är in- och radioapparater är utmatningen. Den andra nyckeln till att vara en komplett dator är förmågan att leverera sin egen makt, “Professor David Blaauw, en av de stora hjärnorna bakom projektet förklaras.

En av de stora utmaningarna var att inte göra chipet liten men för att göra det låg effekt. M ^ 3 programmeras och laddas via ljus. Genom strobning ljus vid en hög frekvens, är operatören möjlighet att skicka information till datorn. När Micro Mote behandlar data, är det möjligt att skicka informationen till en central dator via konventionella radiofrekvenser, rapporterar CBSNews.

Detta stycke teknik just öppnat dörrarna till en helt ny klass av datorer ömt vara term som “smartdust” och är skyldig att komma med fler och mer innovativa tillämpningar inom en snar framtid.

Hjälpte den här otroligt liten dator Micro Mote M ^ 3 överraska dig? Do not tell oss i kommentarerna!

—————————————————————-
ENGLISH

It is really astonishing to see the way technology is expanding or rather in this case ‘shrinking’ rapidly. Ever felt like being able to carry your computer in your wallet? Meet Michigan Micro Mote (M^3) – The World’s Smallest Computer.
In case you are wondering, being just two millimetres across, the computer is so small that almost 150 of them can fit in a thimble. But don’t be fooled by its size; the computer is powerful enough to read temperatures, record pressure, take pictures and be used for radio communication.

The result of a decade of hard work of the faculty and students of the Computer Science Department at the University of Michigan, the Micro Mote contains solar cells that power the battery with ambient light, including indoor rooms with no natural sunlight, allowing the computers to run perpetually. The miniscule Phoenix Processor (915 x 915 µm2), an ultra-low operating voltage and a unique standby mode help the Micro Mote to lower its power consumption to only 500pW (which is pretty amazing considering the fact that the average power consumption of a single human cell is about 1pW).

“To be ‘complete,’ a computer system must have an input of data, the ability to process that data – meaning process and store it, make decisions about what to do next – and ultimately, the ability to output the data. The sensors are the input and the radios are the output. The other key to being a complete computer is the ability to supply its own power,” Professor David Blaauw, one of the great minds behind the project explained.

One of the major challenges faced was not to make the chip small but to make it low power. The M^3 is programmed and charged via light. By strobing light at a high frequency, the operator is able to send information to the computer. Once the Micro Mote processes the data, it is able to send the information to a central computer via conventional radio frequencies, reports CBSNews.

This piece of technology just opened the doors to a completely new class of computing fondly being term as ‘smartdust’ and is bound to come up with more and more innovative applications in the near future.

Did this amazingly small computer Micro Mote M^3 surprise you? Do tell us in comments!

—————————————————————-
—————————————————————-

Chip i ögat ger dig tre gångers zoom med en blinkning

http://touch.metro.se/vetenskap/chip-i-ogat-ger-dig-tre-gangers-zoom-med-en-blinkning/EVHocq!QYOFFYy0mx7gM/

image

Schweiziska biotekniker håller på att utveckla linser som med hjälp av mikroskopiska speglar kan låta dig zooma till nästan tre gångers förstoring, rapporterar CNN .
För att det inte ska vara som att gå runt med en kikare framför ögonen ska en enkel blinkning kunna växla mellan zoom och normalt synfält.
Inte minst är linserna ett hjälpmedel för personer med synnedsättning som annars skulle behöva gå väl inom den andres bekvämlighetszon för att kunna känna igen ett ansikte.
En annan smart lins, från Sensimed, mäter framväxten av grön starr som är en av de vanligaste orsakerna till synförlust.
I framtiden kan linser vara ett sätt att mäta nivåer av insulin för diabetiker utan nålstick eller till och med användas för att mäta alkoholhalten i blodet.
—————————————————————-
ENGLISH

Swiss bioengineers are developing lenses that using microscopic mirrors can let you zoom to almost three times magnification, reports CNN.

For it not to be like walking around with a pair of binoculars in front of your eyes, a simple wink able to switch between zoom and normal field of vision.

Not least, the lenses are an aid for people with vision loss who otherwise would have to go well in the other’s comfort zone to be able to recognize a face.

Another smart lens, from Sensimed, measure the emergence of glaucoma which is one of the most common causes of vision loss.

In the future, lentils be a way to measure levels of insulin for diabetics without needle sticks or even be used to measure the alcohol content in the blood.
—————————————————————-
—————————————————————-
Opererar in chip i handen – styr vardagen med en vink

http://www.etc.se/nyheter/opererar-chip-i-handen-styr-vardagen-med-en-vink

image

Tänkt att slippa alla plastkort, visitkort och sedlar och istället bara använda handen till allt som finns i plånboken. Det kanske låter som science fiction, men för vissa är det redan verklighet. Att operera in smarta chip i under huden förutpås bli nästa teknikfluga.

Att införliva teknik i kroppen som kommunicerar med omgivningen är i sig inget nytt. I populärkulturen är sammanblandningen mellan maskin och människa näst intill obligatorisk i framtiden (både i utopiskt som dystopiskt snitt). Men nu behöver du inte gå på bio för att se människor styra saker med sina uppkopplade kroppar – det räcker med en tripp till kontorshuset Epicenter i Stockholm. Där kan de som arbetar, om de vill, sedan ett par veckor välja att operera in ett chip i handen för att kommunicera med exempelvis kopiatorn eller öppna dörren i entrén.

En av dem som var först i Sverige med att börja utnyttja tekniken är Hannes Sjöblad, 37. Han kallar sig för biohackare och startade i höstas föreningen Bionyfiken, en samlingsplats för personer som är intresserade av så kallad gör-det-själv-biologi.

– Redan idag kan man använda chip som opereras in under huden till en mängd saker. Tekniken är egentligen väldigt basic, ungefär som en vanlig nyckelbricka fast mycket mindre. Jag kan exempelvis låsa upp min telefon, komma in på gymmet eller dela med mig av mitt visitkort, säger han.

Kan hjälpa läkare
Tekniken har funnits länge och samma ingrepp – en riskornsstor plastkapsel som skjuts in med kanyl – används redan för att märka boskap och husdjur. Men att göra ingreppet på människor har tagit fart först under senaste året. I Sverige går ett hundratal människor runt med chips i händerna i dag och Hannes Sjöblad tror att trenden snart kommer att sprida sig.

– Om man tittar på det framväxande ”internet of things”, där allt fler prylar runt omkring oss är uppkopplade, är frågan hur vi människor ska interagera med dem. Om man exempelvis har en badrumsvåg som automatiskt loggar ens vikt, hur ska den veta vem som står på vågen? Ett chip i handen är ett smart sätt att berätta för vågen vem jag är, istället för att använda nyckelknippan eller mobilen, som man kanske inte vill ha med sig överallt, säger Hannes.

Han ser stora möjligheter inom just hälsoområdet, både som ersättare till dagens aktivitetsarmband (årets julklapp), men också för att på sikt registrera sådant som puls, blodsocker och kolesterol, för att läkare snabbare ska kunna ställa rätt diagnos.

Psykologiskt motstånd
Ett annat användningsområde med stor potential är möjligheten att göra betalningar med blott en handrörelse.

– Om man exempelvis är ute på krogen kan man ladda sitt chip med ett par hundralappar och lämna plånbok och id-kort hemma.

Den möjligheten finns redan idag. Det är bara tekniken som måste byggas ut – liksom det psykologiska motståndet måste brytas ned.

Stor skepsis bland vanligt folk
Biohackingrörelsen är ett växande internationellt fenomen, men än så länge finns ett skimmer av aktivism inom en liten grupp unga teknikpionjärer. Den subkultur som i början av internet kallades cypberpunk har till viss del flyttat till biopunken – att experimentera med sina fysiska och intellektuella förmågor med teknikens hjälp, en alternativ livsstil. Och precis som med all annan punk finns ännu en stark skepsis bland vanligt, analogt folk.

– De flesta jag pratar med tycker att det är spännande och intressant. Men huvudgruppen säger också att det inte är någonting för dem. Sedan finns det en grupp människor som är väldigt kritiska, bland annat religiösa grupper, säger Hannes.

Många höjer också ett varningens finger för de etiska och moraliska dilemman som teknikutvecklingen leder in på.

– Det tycker jag är en jätteviktig diskussion. Det hänger också ihop med min egen utgångspunkt som aktivist, säger han, att det inte är till för att storföretag och myndigheter ska kunna registrera oss ännu mer.

Men just det motståndet handlar om att sila mygg och svälja kameler, menar Hannes. Idag använder vi mobilen obekymrat, som hela tiden loggar precis var vi är, vem vi pratar med, vad vi söker på, och så vidare. I jämförelse är chipen inte spårbara eftersom de saknar sändare. Och för att kommunicera måste du befinna dig inom några centimeter från en läsare.

Är det inte en stor existentiell skillnad då, att stoppa in tekniken under huden?
– Absolut, men jag tycker inte att man ska överdriva skillnaderna. I de nya passen finns också sådana här chip fast med mycket större upptagningsområde, som innehåller dina personuppgifter och dina biometriska data. De avläses automatiskt varje gång du går in på många flygplatser idag.
—————————————————————-
ENGLISH

Meant to avoid all plastic cards, business cards and notes and instead just use your hand to everything that’s in the wallet. It may sound like science fiction, but for some it is already a reality. To operate the smart chip under the skin förutpås be the next technology fly.

Incorporating technology into the body which communicates with the surroundings is nothing new in itself. In popular culture are intermingling between man and machine almost mandatory in the future (both utopian as dystopian average). But now you need not go to the movies to see people control things with their connected bodies – it takes is a trip to the office building Epicenter in Stockholm. There, the workers, if they want, since a few weeks choose implanting a chip in your hand to communicate with, for example, the copier or open the door at the entrance.

One of those who was the first in Sweden to start exploiting the technology’s Hannes Sjöblad, 37. He calls himself biohackare and started last fall Association Bionyfiken, a gathering place for people who are interested in so-called do-it-yourself biology.

– Already today you can use the chip that is surgically placed under the skin to a variety of things. The technology is really very basic, much like a conventional key fob but much smaller. I can eg unlock my phone, get in the gym or to share with you my business card, he says.

Can help physicians

The technology has been around a long time and the same procedures – a riskornsstor plastic capsule inserted by needle – is already used for marking livestock and pets. But to do surgery on humans has taken off only in the past year. In Sweden a hundred people around with chips in their hands today and Hannes Sjöblad believe that the trend will soon spread.

– If you look at the emerging “Internet of things”, where more and more gadgets around us is connected, the question is how we should interact with them. If, for example, has a bathroom scale that automatically logs even weight, how will it know who is standing on the scales? A chip in your hand is a smart way to tell the scale who I am, instead of using the key chain or mobile phone, as you may not want to take with you everywhere, says Hannes.

He sees great opportunities in particular health, both as replacement for today’s activity Bracelet (Christmas gift), but also to eventually sign such as pulse, blood sugar and cholesterol, to doctors more quickly to be able to make the right diagnosis.

Psychological resistance

Another area with great potential is the ability to make payments with only one hand movement.

– If, for example, is looking at the pub, you can download its chip with a few hundred pieces and leave the wallet and identification cards at home.

The possibility already exists today. It’s just the technology that must be developed – as well as the psychological resistance must be broken down.

Great skepticism among ordinary people

Biohackingrörelsen is a growing international phenomenon, but so long as there is a glimmer of activism within a small group of young technology pioneers. The subculture of the early Internet was called cypberpunk has partly moved to biopunken – to experiment with their physical and intellectual abilities through technology, an alternative lifestyle. And just like any other punk is still a strong skepticism among ordinary, analog people.

– Most people I talk to find it exciting and interesting. But the main group also says that there is nothing for them. Then there is a group of people who are very critical, including religious groups, says Hannes.

Many also raise a warning finger to the ethical and moral dilemmas that technology developments leading on.

– I think this is a very important discussion. It is also linked to my own point of departure as an activist, he says, that it is for large corporations and government agencies to sign us even more.

But just that the resistance is about straining at gnats and swallowing camels, says Hannes. Today we use the cell phone unconcerned, which constantly logs exactly where we are, who we are talking to, what we are looking at, and so on. In comparison, the chips are not traceable because they lack the transmitter. And to communicate, you must be within a few centimeters of a reader.

Is not it a great existential difference, then, to stop the technology under the skin?

– Absolutely, but I do not think we should exaggerate the differences. In the new passports are also like this chip but with much larger catchment area, which contains your personal data and your biometric data. They are read automatically each time you visit many airports today.
—————————————————————-
—————————————————————-
MKULTRA: CIA mind control läkemedel och modern psykiatri –

MKultra: CIA mind control drugs & modern day Psychiatry

image

Mind control sanktioneras av regeringen

MKULTRA eller “CIA sinne styrprogram” – var kodnamnet ges till en olaglig och hemlig program för experiment på människor, utformade och genomförs av den amerikanska Central Intelligence Agency (CIA).

Experiment på människor var avsedda för att identifiera och utveckla läkemedel och förfaranden som skall användas i förhör och tortyr, för att försvaga den enskilde att tvinga fram bekännelser genom tankekontroll. Det “officiellt” upphörde drifts 1973.

MKULTRA inflytande i dagens psykiatri

En CIA-dokument som ingick i den utskrift av de 1977 amerikanska senaten utfrågningar om MKULTRA visar CIA: s ambition att utveckla läkemedel som skulle förändra individen och samhället som en del av deras MKULTRA projekt.

Dokumentet börjar på sidan 166. Det är märkt “Utkast” den 5 maj 1955.

I den listan över önskade läkemedel, bland annat:

Ämnen som kommer att främja ologiskt tänkande och impulsivitet till den punkt där mottagaren skulle misskrediterade i public.Substances som ökar effektiviteten i förande och perception.Materials som förhindrar eller motverka den berusande effekten av alcohol.Materials som kommer att främja den berusande effekten av alcohol.Materials som kommer att producera tecken och symtom på erkända sjukdomar hos ett reversibelt sätt, så att de kan användas för simulering, etc.Materials som gör induktion av hypnos lättare eller på annat sätt förbättra sina usefulness.Substances som kommer att förbättra förmågan hos individer att tåla försakelse, tortyr och tvång under förhör och så kallade “brain-tvätt” .Materials och fysiska metoder som kommer att producera minnesförlust för händelser före och under deras use.Physical metoder för att producera chock och förvirring över långa tidsperioder och kan mot smyg use.Substances som producerar fysiskt handikapp såsom förlamning av benen, akut anemi, etc.Substances som kommer att producera “ren” eufori utan efterföljande let-down.Substances som ändrar personlighetsstruktur på ett sådant sätt att tendensen hos mottagaren att bli beroende av en annan person är enhanced.A material som kommer att orsaka förvirring av en sådan typ att den enskilde under dess inflytande kommer att finna det svårt att upprätthålla en tillverkning enligt questioning.Substances som kommer att sänka ambitionen och allmänna arbetseffektivitet av män när de administreras i omätbara amounts.Substances som främjar svaghet eller förvrängning av syn eller hörsel fakulteter, företrädesvis utan permanent effects.A knockout piller som i hemlighet kan administreras i drycker, mat, cigaretter, som en aerosol, etc., som kommer att vara säker att använda, ger maximalt minnesförlust, och vara lämplig för användning av agenttyper på ad hoc basis.A material som kan smyg administreras av ovanstående linjer och som i mycket små mängder kommer att göra det omöjligt för en människa att utföra någon fysisk aktivitet som helst.

Jon Rappoport rapporterar:

I slutet av detta 1955 CIA-dokument, författaren [namnlös] gör denna anmärkning: “I praktiken har det varit möjligt att använda utanför rensat entreprenörer för de preliminära faserna i detta [forskning] arbete …” Det är ytterligare bevis för att CIA sinne kontrollprogram, gå framåt, skulle förlita sig på och använda ett stort antal icke-CIA forskare-bevis som, som nämnts ovan, förstördes av CIA-chefen Richard Helms 1973.

Om du undersöker hela skalan av psykiatriska droger som utvecklats sedan 1955, ser du att ett antal av dem passar CIA: s dagordning.

Hastighet-typ kemikalier, som addle hjärnan på lång sikt, för att behandla så kallad ADHD.

Anti-psykotiska läkemedel, för att göra patienterna mer och mer beroende av andra (och staten) som de sjunker in i djup funktionshinder och ådra motor hjärnskador. Dr Peter Breggin, författare Giftig psykiatri, placerar antalet amerikaner vars hjärnor har skadats av dessa antipsykotiska läkemedel på 300.000, åtminstone.

SSRI antidepressiva, som Prozac och Paxil och Zoloft, som producerar extrema och försvagande toppar och dalar, och även driva människor över kanten till att begå våld.

Lugnande, vilket försvagar tankeprocessen för miljontals användare.

Dessa läkemedel drar hela samhället ner till lägre och lägre nivåer av medvetande och handling.

Om det är målet med en mycket kraftfull och hemlig statlig myndighet … det lyckas.

Och nu, med hjälp av (etc. Aurora, Sandy Hook) den amerikanska regeringen under förevändning av ensamstående shooter massvåld, ute i det fria, finansierar massiv forskning för att “kartlägga hjärnan,” för att … vad?

Styr hjärnan. “Återgå till ett tillstånd av normalitet.”

Betydelse: skapa ett samhälle där lydnad till myndigheten är den främsta människovärde.

Varje dag är neuropsykiatriska anläggning gör CIA: s 1955 dröm.

Källa: https://jonrappoport.wordpress.com/2015/01/09/cia-mind-control-program-did-it-really-end/
—————————————————————-
ENGLISH

Mind control sanctioned by the government

MKULTRA or the “CIA’s mind control program” — was the code name given to an illegal and clandestine program of experiments on human subjects, designed and undertaken by the U.S. Central Intelligence Agency (CIA).

Experiments on humans were intended to identify and develop drugs and procedures to be used in interrogations and torture, in order to weaken the individual to force confessions through mind control. It “officially” ceased operating in 1973.

Advertisement

MKULTRA influence in modern day psychiatry

Advertisement

A CIA document that was included in the transcript of the 1977 US Senate hearings on MKULTRA shows the CIA’s ambition to develop drugs that would transform individuals and society as part of their MKULTRA project.

The document starts on page 166. It’s labeled “Draft,” dated 5 May 1955.

In it, the list of desired drugs, include:

Substances which will promote illogical thinking and impulsiveness to the point where the recipient would be discredited in public.Substances which increase the efficiency of mentation and perception.Materials which will prevent or counteract the intoxicating effect of alcohol.Materials which will promote the intoxicating effect of alcohol.Materials which will produce the signs and symptoms of recognized diseases in a reversible way so that they may be used for malingering, etc.Materials which will render the induction of hypnosis easier or otherwise enhance its usefulness.Substances which will enhance the ability of individuals to withstand privation, torture and coercion during interrogation and so-called “brain-washing”.Materials and physical methods which will produce amnesia for events preceding and during their use.Physical methods of producing shock and confusion over extended periods of time and capable of surreptitious use.Substances which produce physical disablement such as paralysis of the legs, acute anemia, etc.Substances which will produce “pure” euphoria with no subsequent let-down.Substances which alter personality structure in such a way that the tendency of the recipient to become dependent upon another person is enhanced.A material which will cause mental confusion of such a type that the individual under its influence will find it difficult to maintain a fabrication under questioning.Substances which will lower the ambition and general working efficiency of men when administered in undetectable amounts.Substances which promote weakness or distortion of the eyesight or hearing faculties, preferably without permanent effects.A knockout pill which can surreptitiously be administered in drinks, food, cigarettes, as an aerosol, etc., which will be safe to use, provide a maximum of amnesia, and be suitable for use by agent types on an ad hoc basis.A material which can be surreptitiously administered by the above routes and which in very small amounts will make it impossible for a man to perform any physical activity whatsoever.

Jon Rappoport reports:

At the end of this 1955 CIA document, the author [unnamed] makes this remark: “In practice, it has been possible to use outside cleared contractors for the preliminary phases of this [research] work…” That’s further evidence that the CIA mind control program, going forward, would rely on and use a large number of non-CIA researchers—evidence of which, as noted above, was destroyed by CIA director Richard Helms in 1973.

If you examine the full range of psychiatric drugs developed since 1955, you’ll see that a number of them fit the CIA’s agenda.

Speed-type chemicals, which addle the brain over the long term, to treat so-called ADHD.

Anti-psychotic drugs, to render patients more and more dependent on others (and government) as they sink into profound disability and incur motor brain damage. Dr. Peter Breggin, author of Toxic Psychiatry, places the number of Americans whose brains have been damaged by these anti-psychotic drugs at 300,000, at minimum.

The SSRI antidepressants, like Prozac and Paxil and Zoloft, which produce extreme and debilitating highs and lows—and also push people over the edge into committing violence.

Tranquilizers, which debilitate the thinking process for millions of users.

These drugs drag the whole society down into lower and lower levels of consciousness and action.

If that’s the goal of a very powerful and clandestine government agency…it’s succeeding.

And now, using the pretext of lone-shooter mass violence (Aurora, Sandy Hook, etc.), the US government, out in the open, is funding massive research to “map the brain,” in order to…what?

Control the brain. “Return it to a state of normalcy.”

Meaning: create a society in which obedience to authority is the prime human value.

Every day, the neuro-psychiatric establishment is making the CIA’s 1955 dream come true.

Source: https://jonrappoport.wordpress.com/2015/01/09/cia-mind-control-program-did-it-really-end/
——————————————————————————————————————————–
Android bedrifter med implanterade NFC: Vad händer härnäst?

http://mobile.extremetech.com/latest/223112-android-exploits-with-implanted-nfcs-whats-next?origref=http:%2F%2Fm.facebook.com%2F

image

Implantera en chip inuti din kropp är inte något att ta lätt på. Bortsett från berömmelse och uppmärksamhet de första självflis kan få, är riskerna till nyttoförhållande, för alla praktiska ändamål, oändligt. Det handlar om att ändra nu. Att sätta en liten NFC-chip i handen är ingen big deal dessa dagar, förutsatt att du vet vad du gör. Och som hacker Seth Wahle bara har visat, om du är smart nog, det kan även vara till nytta.

Fördelarna med att använda en NFC, eller för den delen någon form av RFID-teknik, är att du inte behöver att implantera några batterier – all makt ingår i den enhet som frågar chipet. I Seths fall är den enheten en närliggande Androidtelefon. Förevändningen för sin första stora demo är en hacka scenario där hans NFC skickar ett meddelande till den telefon som innehåller en länk till en webbsida som laddar ner en fil. Om filen installeras därefter ansluter en app sedan till en fjärrserver och tillåter kontroll av anordningen.

Som Seth kommer att visa senare denna månad i en konferens i Miami, kommer hacka tillåter användaren (eller i vissa fall angriparen) att beslagta hårdvara som kameran eller andra sensorer. Som du kan berätta från bilden ovan, är NFC-enheten Seth används bara några millimeter i storlek, och de får mindre hela tiden. Det är liten nog att vara inbäddad i en klocka eller ring. Så varför implantera den? Det enkla svaret är att när något är inuti dig, det är mycket svårare för någon att ta det ifrån dig. Det blir inte bara en del av dig på ett sätt ingen smycke kan, men det blir också en del av vårt samhälle i stort. Med andra ord, ingen får då rätt att tvinga dig att ta bort den.

Det är en dubbel privilegium. Om den plats du försöker att få tillgång kräver att de sond dig med högre strålar energi eller partiklar än de använder för nästa kille, så är det på dig att se till att dina bitar är tillräckligt rad hård. Samma sak gäller för att se till att din enhet kommer inte att överstiga temperaturgränser inuti en MRI. För Seths NFC-enhet, ingen av dessa saker är mycket oroande, åtminstone inte ännu. Det är i princip bara en enkel boskaps spårning produkt tillgänglig från ett kinesiskt företag som heter Freevision.

Uppenbarligen kan du få samma typ av enhet för runt $ 40 från farliga saker, tillsammans med allt du behöver för att implantera det själv. Markerna själva är inkapslade i biokompatibla glascylindrar och får plats i ett stort hål injektionsnål. Beroende på vilken NFC standard du väljer, kan du köpa antingen I-kod eller Mifare stil chip, som båda arbetar vid 13,56 MHz. Förutom sin egen unika identifieringskod, de båda kommer med ett budskap utrymme “(användaren läs / skrivområdet) i 1kbit som kan programmeras som du tycker passar. Freevision har redan program för programmering deras chip, liksom för att låsa upp telefonen, men det är bara början.

Tänk på det: Meddelandet utrymmet kan innehålla koder för att starta din bil, kontrollera en apparat, eller kanske till och med göra en betalning. I den sköna nya värld av DIY medicin, skulle nästa logiska steg är att hitta ett sätt att göra det meddelande som sänds av ett chip som detta beroende på en sensor variabel, såsom temperatur, tryck, eller blodglukos. Även om det kan kräva en del kunniga tillägg hårdvara, det svåra – att få en enhet liten nog att ofarligt och nära smärtfritt injicera själv – är nu i handen, så att säga.

I den sköna nya värld där du nu kan hålla din egen bärbara privata moln på din handled, stack några smarta inuti är nu rakt i sfären av möjliga
—————————————————————-
ENGLISH

Implanting a chip inside your body is not something to be taken lightly. Aside from the fame and attention the first self-chippers might get, the risks-to-benefit ratio is, for all practical purposes, infinite. That’s all about to change now. Putting a small NFC chip in your hand is no big deal these days, provided you know what you are doing. And as hacker Seth Wahle has just shown, if you are savvy enough, it could even be useful.

The advantages of using a NFC, or for that matter any kind of RFID technology, are that you don’t need to implant any batteries — all the power is included in the device that interrogates the chip. In Seth’s case, that device is a nearby Androidphone. The pretext for his first major demo is a hacking scenario where his NFC sends a message to the phone that contains a link to a Web page that downloads a file. If the file is then installed, an app then connects to a remote server and allows control of the device.

As Seth will demonstrate later this month in a conference in Miami, the hack will permit the user (or in some cases the attacker) to commandeer hardware like the camera or other sensors. As you can tell from the above picture, the NFC device Seth used is only a few millimeters in size, and they are getting smaller all the time. That’s tiny enough to be embedded in a watch or ring. So why implant it? The simple answer is that once something is inside you, it’s a lot harder for anyone to take it away from you. It not only becomes part of you in a way no piece of jewelry can, but it also becomes part of our society at large. In other words, no one then gets the right to force you to remove it.

That is a twofold prerogative. If the place you are trying to access demands that they probe you with higher energy rays or particles than they use for next guy, then it is on you to make sure your bits are sufficiently rad-hard. The same goes for making sure your device won’t exceed temperature limits inside an MRI. For Seth’s NFC device, neither of those things are much cause for concern, at least not yet. It is basically just a simple cattle-tracking product available from a Chinese company called Freevision.

Apparently, you can get the same kind of device for around $40 from Dangerous Things, along with all you need to implant it yourself. The chips themselves are encapsulated in biocompatible glass cylinders and fit inside a large bore injection needle. Depending on which NFC standard you choose, you can buy either the I-CODE or Mifare style chip, which both operate at 13.56MHz. In addition to their own unique identifier code, they both come with a ‘message space’ (the user read/write area) of 1kbit that can be programmed as you see fit. Freevision already has apps for programming their chip, as well as to unlock your phone, but that’s just the beginning.

Think about it: The message space could contain codes to start your car, control an appliance, or perhaps even make a payment. In the brave new world of DIY medicine, the next logical step would be to find a way to make the message sent by a chip like this dependent on a sensor variable, such as temperature, pressure, or blood glucose. While that may require some savvy hardware additions, the hard part — getting a device small enough to harmlessly and near painlessly inject yourself — is now in hand, so to speak.

In the brave new world where you can now stick your own private wearable private cloud right on your wrist, sticking some smarts inside it is now squarely in the realm of the possible

Anonymous OPS Sweden